Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2011

Παρακολούθηση Κοινοβουλευτικών Επιτροπών1. Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών: 28/11/2011, 30/11/2011, 01/12/2011, 07/12/2011
· Προϋπολογισμοί: Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Διοικητή Κεντρικής Τράπεζας
· Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 6) του 2011.
· Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 5) του 2011.
· Ο περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2011.
· Ο περί της Διαχείρισης Χρηματοοικονομικών Κρίσεων Νόμος του 2011.
· Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας Ανεξάρτητου Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας Νόμος του 2011. 
· Ο περί της Παροχής Επιδόματος Τέκνου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011.
· Ο περί Παροχής Φοιτητικής Χορηγίας Νόμος του 2011. 
· Ο περί Επιβολής Ειδικού Τέλους επί των Χρηματιστηριακών Συναλλαγών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011.
· Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2011.
· Συνάντηση της Επιτροπής με κλιμάκιο της Αντιπροσωπίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα Οικονομίας.
· Ο περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2011.
· Ο περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2011.
· Ο περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2011.
· Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2011.
· Ο περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων των Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011.
· Ο περί της Διαδικασίας Πρόσληψης Έκτακτων Υπαλλήλων στη Δημόσια και Εκπαιδευτική Υπηρεσία (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2011.
· Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011.
· Ο περί της μη Παραχώρησης Προσαυξήσεων και Τιμαριθμικών Αυξήσεων στους Μισθούς των Αξιωματούχων και Εργοδοτουμένων και στις Συντάξεις των Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμος του 2011.
· Ο περί Έκτακτης Εισφοράς Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011.
· Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 9) Νόμος του 2011.
· Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011.
· Ο περί Συντάξεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011.

2. Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας: 29/11/2011
· Ο περί Υδρογονανθράκων (Αναζήτηση, Έρευνα και Εκμετάλλευση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011.

3. Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών: 29/11/2011
· Οικονομικές καταστάσεις και έκθεση της Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας για τον Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2011.
· Η σκοπούμενη μετακίνηση του Επαρχιακού Γραφείου Ευημερίας Πάφου σε νέο κτίριο με υπερδιπλάσιο ενοίκιο, οι σκοπιμότητές της μετακίνησης και το ενδεχόμενο διασπάθισης δημοσίου χρήματος.

4. Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος: 30/11/2011, 02/12/11
· Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011 - Πρόταση Νόμου του βουλευτή των Οικολόγων Περιβαλλοντιστών.
· Ο περί απονομής Οικολογικού Σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νόμος του 2011
· Ο περί Περιορισμού των Εκπομπών Πτητικών Οργανικών Ενώσεων που οφείλονται στη Χρήση Οργανικών Διαλυτών σε Χρώματα Διακόσμησης, Βερνίκια, Προϊόντα Φανοποιίας Αυτοκινήτων και Άλλα Προϊόντα Βαφής (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011.
· Ο περί Αποβλήτων Νόμος του 2011.
· Ο περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Διαχείριση Χρησιμοποιημένων Ορυκτελαίων) (Καταργητικοί) Κανονισμοί του 2011.
· Ο περί Συλλογής και Επεξεργασίας των Τηγανελαίων Νόμος του 2010 - Πρόταση Νόμου του βουλευτή των Οικολόγων Περιβαλλοντιστών.  

5. Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών: 30/11/2011
· Ο περί Προστασίας του Περιβάλλοντος μέσω Ποινικού Δικαίου Νόμος του 2011. 

6. Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας: 01/12/2011
· Εξέταση των καταγγελιών για έξαρση κρουσμάτων καρκίνου στην περιοχή Βρυσούλλων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: