Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2011

ΣΗΜΕΙΩΜΑ


5 Σεπτεμβρίου 2011

Χρυσάνθη Λοΐζου

Επιτροπή Ελέγχου
Οικονομικές καταστάσεις και Έκθεση Γενικού Ελεγκτή
Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου

Οικονομική κατάσταση:
Κέρδος 101,85 εκ. ευρώ πριν από τη φορολογία. Παρουσιάζεται αύξηση κατά 56,57 εκ. ευρώ σε σχέση με το 2009.

Αξία ενέργειας που δεν εισπράχθηκε (παροχή στις τουρκοκρατούμενες περιοχές) = €1,1 εκ.
Αύξηση του ετήσιου μέσου όρου των δαπανών για το μόνιμο προσωπικό ήταν σε σχέση με το 2009 2,7%.

Σχέδια Συντάξεων:
Αύξηση του ποσοστού εισφοράς για μελλοντική υπηρεσία από 27% σε 28,8% επί των μηνιαίων μισθών.

Πρόωρη αφυπηρέτηση:
Τα 2010 αφυπηρέτησαν πρόωρα (έχουν συμπληρώσει το 50ο έτος της ηλικίας τους έχουν 25 χρόνια πραγματική υπηρεσία στην ΑΗΚ) 12 άτομα με συνολικό κόστος €530.862. Από το 1996 μέχρι το 2010 (ο Κανονισμός θεσπίστηκε αρχικά για 2 χρόνια) έχουν αφυπηρετήσει πρόωρα 325 υπάλληλοι με κόστος €11.13 εκ. Πλέον ψηφίζεται μέσω σχετικής πρόνοιας στον ετήσιο προϋπολογισμό).

  • Να θυμηθούμε να καταψηφίσουμε την πρόνοια στους προϋπολογισμούς.

Άτοκα δάνεια για αγορά αυτοκινήτων:
€794.956 δάνειο κατά το 2010 σε υπαλλήλους που τα τελευταία 5 χρόνια δεν έχουν υποβάλει αίτημα για επίδομα οδοιπορικών.
  • Με βάση ποια κριτήρια ένας υπάλληλος μπορεί να λάβει άτοκο δάνειο για αφορά αυτοκινήτου;

Σχέδιο μείωσης δαπανών:
Εισήγηση Γενικής Ελέγκτριας όπως η ΑΗΚ επικεντρωθεί εκτός από την αύξηση των κερδών της στη μείωση και στην συγκράτηση της αύξησης των δαπανών της και μείωση τους όπου είναι εφικτό.

Καθυστερημένες πληρωμές των λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρισμού:
23.11.2010 το Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής αποφάσισε όπως για όλους τους καθυστερημένους λογαριασμούς επιβάλλεται τόκος με επιτόκιο 8% ετησίως από την ημέρα λήξης του λογαριασμού, καθώς και επιβάρυνση €5 για τους διμηνιαίους και €10 τους μηνιαίους λογαριασμούς.

Διαπιστώθηκαν περιπτώσεις όπου καταναλωτές συστηματικά δεν αποπληρώνουν τους λογαριασμούς τους και η Αρχή δεν προχώρησε στη διακοπή της παροχής. Για καταναλωτές με μικρά και ασήμαντα οφειλόμενα ποσά, η Αρχή προχωρεί στη διακοπή της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.

Ασφάλεια Αποθηκών / κλοπές υλικών:
Παρατηρήθηκαν κλοπές υλικών και χάλκινων καλωδίων αξίας περίπου €80,000 από τις αποθήκες και στους υποσταθμούς.

Διάθεση λαμπτήρων φθορισμού:
Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού το 2010 παρατηρήθηκε έλλειμμα 860 λαμπτήρων – διορίστηκαν ερευνώντες λειτουργοί. Η επίβλεψη της όλης διαδικασίας ήταν ελλιπής.

Προστασία του εισοδήματος της Αρχής – Έλεγχος Μετρητών – παραβιάσεις:
Το 58% των μετρητών υψηλού κινδύνου βρέθηκαν παραβιασμένοι  χωρίς να μπορεί να στοιχειοθετηθεί η υποκλοπή ρεύματος ενώ για το 8% στοιχειοθετήθηκε η υποκλοπή ρεύματος. Τι μέτρα λαμβάνονται για την μείωση της υποκλοπής ρεύματος;

Παράβαση των όρων λειτουργίας των Ηλεκτροπαραγωγών Σταθμών:
Υπερβάσεις οριακών τιμών:
Κατά τα έτη 2008, 2009 και 2010 διαπιστώθηκαν σημαντικές παραβάσεις των οριακών τιμών των αιωρούμενων σωματιδίων στον αέρα γύρω από όλους τους σταθμούς.

Ο Πρόεδρος δικαιολόγησε τις σημαντικές παραβάσεις λέγοντας ότι για το 2010 αυτό οφειλόταν στην σκόνη από την έρημο Σαχάρα και άλλα μέρη.

Υπερβάσεις πέραν των επιτρεπόμενων ορίων:
Για τα έτη 2006 μέχρι 2010 υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με κίνδυνο επιβολής ποινών στην Αρχή ή ανάκληση των σχετικών αδειών (Δεκέλεια, Μονή και Βασιλικό).
  • Ποια τα βελτιωτικά μέτρα που λαμβάνει η Αρχή για μείωση των ρύπων;

Έλλειμμα δικαιωμάτων εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου της ΑΗΚ για τα έτη 2008, 2009 και 2010:
Για την περίοδο 1.3.2010 – 31.12.2010 έχει περιληφθεί χρέωση  σχεδόν €9 εκ. για ανάκτηση του κόστους των θερμοκηπιακών αερίων.

Σύμφωνα με την Οδηγία το 2012 τερματίζεται η δωρεάν παραχώρηση δικαιωμάτων προς τις διάφορες εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας των κρατών μελών.

Ο μέγιστος αριθμός δωρεάν δικαιωμάτων που μπορεί να διεκδικήσει η ΑΗΚ για το 2013 είναι το 70% των επιβεβαιωμένων εκπομπών της περιόδου 2005-2007.

Καθυστερημένοι Λογαριασμοί Συμβουλίων Αποχετεύσεων Κοινοτήτων:
Τα Συμβούλια Αποχετεύσεων θα λειτουργήσουν και σε μικρές κοινότητες. Το κόστος λειτουργίας των εν λόγω μονάδων πιθανόν να είναι δυσβάστακτό για τις μικρές κοινότητες.
  • Ποια μέτρα λαμβάνει το υπουργείο εσωτερικών για την επίλυση του προβλήματος ώστε να αποφευχθεί και η επιβάρυνση της ΑΗΚ;
Παγκύπριο κέντρο τηλεξυπηρέτησης:
Υπάρχει καθυστέρηση στην υλοποίηση του έργου.
  • Ποιοι είναι οι λόγοι καθυστέρησης;
Άδειες ασθενείας υπαλλήλων της Αρχής:
  • Πόσο είναι το κόστος των αδειών ασθενείας του προσωπικού κατά το 2010; (Τα στοιχεία δεν ήταν έτοιμα κατά τον έλεγχο. Για το 2009 το κόστος ανερχόταν στο €6 εκ. ενώ για το 2008 €5 εκ. )
  • Ποια μέτρα λαμβάνει η ΑΗΚ για τη μείωση των αδειών ασθενείας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: