Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2011

ΣΗΜΕΙΩΜΑ


7 Σεπτεμβρίου 2011

Χρυσάνθη Λοΐζου

Επιτροπή Γεωργίας
Κανονισμοί και Νομοσχέδια

  1. «Ο περί Υγιεινής Παραγωγής Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης και Διάθεσης τους στην Αγορά (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011»
Συμμόρφωση με την Οδηγία 2006/123/ΕΚ.

Η πρώτη τροποποίηση αφορά το εδάφιο (2) του άρθρου 5 του βασικού νόμου με σκοπό να καθοριστεί το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο η αρμόδια αρχή οφείλει να ελέγξει την εγκατάσταση. Γίνεται αντικατάσταση της φράσης «το συντομότερο δυνατό» με  «εντός διαστήματος τριών μηνών από την ημερομηνία λήψης της αίτησης».

Γίνεται επίσης εισήγηση για προσθήκη επιφύλαξης που λέει ότι εάν η αρμόδια αρχή δεν απαντήσει στον αιτητή εντός τριών μηνών  τότε δεν θεωρείται ότι έχει παραχωρηθεί η άδεια λειτουργίας και δεν επιτρέπεται η λειτουργία της εγκατάστασης.
  • Πως διασφαλίζεται όμως ο ιδιοκτήτης της εγκατάστασης, εάν το λάθος οφείλεται σε κωλυσιεργία της αρμόδιας υπηρεσίας;
Η ίδια τροποποίηση γίνεται και στο άρθρο 5Α  και συγκεκριμένα στο εδάφιο (4) (αφορά την καταβολή τέλους που δεν επιστρέφεται εάν η εγκατάσταση δεν εγκριθεί) και στο εδάφιο (4Α) του άρθρου 6Α (που αφορά την μεταφορά τροφίμων από μη αδειούχα οχήματα). Γίνεται επίσης η προσθήκη της ίδιας επιφύλαξης.

Η προτεινόμενη νομοθεσία αφορά επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα παραγωγής και διάθεσης τροφίμων ζωικής προέλευσης.


  1. «Ο περί Υγιεινής Παραγωγής Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης και Διάθεσής τους στην Αγορά (Λειτουργία Κρεοπωλείων) Κανονισμοί του 2011»
Η πρώτη τροποποίηση αφορά την παράγραφο (7) του Κανονισμού 4 και αφορά τον καθορισμό και πάλι χρονικής περιόδου τριών μηνών  από την λήψη της αίτησης εντός της οποίας πρέπει η αρμόδια υπηρεσία να διενεργήσει επιτόπου επιθεώρηση για την εγγραφή του κρεοπωλείου στο μητρώο. Στην ίδια παράγραφο προστίθεται η επιφύλαξη που διασφαλίζει ότι το κρεοπωλείο δεν θεωρείται εγγεγραμμένο στο μητρώο κρεοπωλείων και δεν δικαιούται να λειτουργεί εάν δε απαντήσει η αρμόδια αρχή εντός τριών μηνών.


  1. «Ο περί Κτηνιατρικών Ελέγχων στο Ενδοκοινοτικό Εμπόριο και την Εισαγωγή από Τρίτες Χώρες Ζώων και Ζωικών Προϊόντων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011».
Αφορά την τροποποίηση και προσθήκη επιφύλαξης αναφορικά με την υποχρέωση της Αρμόδιας Αρχής να διενεργεί την εγγραφή της επιχείρησης στο μητρώο εντός τριών μηνών μετά τη λήψη της σχετικής αίτησης και την επιφύλαξη ότι η επιχείρηση δεν θεωρείται ότι έχει καταχωρηθεί στο μητρώο και δεν της επιτρέπεται η εμπορία ζωικών προϊόντων εάν η αρμόδια αρχή δεν έχει απαντήσει εντός των τριών μηνών.

Αφορά τους εισαγωγείς τροφίμων ζωικής προέλευσης.


  1. «Ο περί της Ασκήσεως της Κτηνιατρικής και της Εγγραφής Κτηνιάτρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011».
Προσθήκη επιφύλαξης στο άρθρο 9, που λέει ότι το Συμβούλιο εάν δεν απαντήσει εντός των τριών μηνών δεν θεωρείται ότι ο αιτητής έχει εγγραφεί στο Μητρώο και δεν επιτρέπεται η άσκηση της Κτηνιατρικής στη Δημοκρατία από αυτόν.

Στόχο έχει την προστασία της υγείας των ζώων και της δημόσιας υπηρεσίας από μη προσοντούχα πρόσωπα.


  1. «Ο περί προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Διατήρηση Άγριων Ζώων σε Ζωολογικούς Κήπους) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2011».
Ο Κανονισμός 6 αντικαθίσταται με νέο Κανονισμό 6 και καθορίζει ότι η αρμόδια αρχή εξετάζει την αίτηση εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος το οποίο δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες. Όταν δικαιολογείται από την πολυπλοκότητα του θέματος, η προθεσμία μπορεί να παραταθεί άπαξ από την αρμόδια αρχή για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Εισάγετε επίσης η επιφύλαξη κατά τον ίδιο τρόπο όπως και στα πιο πάνω.

Ο Κανονισμός 10 αντικαθίσταται με νέο Κανονισμό 10 και αφορά την υποχρέωση του κάθε ζωολογικού κήπου που λειτουργεί στη Δημοκρατία να ακολουθεί συγκεκριμένα μέτρα διατήρησης (συμμετοχή σε έρευνα, προώθηση της εκπαίδευσης και συνειδητοποίησης τους κοινού, συνθήκες διαβίωσης των ζώων που ικανοποιούν τις βιολογικές απαιτήσεις του είδους, φροντίδα για μη διαφυγή των ζώων, τήρηση ενημερωμένων αρχείων της συλλογής του ζωολογικού κήπου).

Η παράγραφος 1 του Κανονισμού 11 διαφοροποιείται ούτως ώστε αρχείο να τηρείται για κάθε ζώο της συλλογής και όχι μόνο των άγριων ζώων.

Ο Κανονισμός 14 αντικαθίσταται με νέο Κανονισμό 14 και αφορά την λήξη και ανανέωση της άδειας λειτουργίας του ζωολογικού κήπου. Γίνεται τροποποίηση ούτως ώστε κανένας κάτοχος άδειας λειτουργίας να μην μπορεί να συνεχίσει τη λειτουργία ζωολογικού κήπου μετά την παρέλευση του χρονικού διαστήματος ισχύος της άδειας. Η άδεια λειτουργίας λήγει με την πάροδο πέντε ετών και ανανεώνεται αυτόματα εφόσον έχουν καταβληθεί από τον αιτητή τα τέλη ανανέωσης άδειας λειτουργίας και εφόσον η αρμόδια αρχή επιθεωρεί τον ζωολογικό κήπο


  1. «Ο περί Αρδευτικών Τμημάτων (Χωριά) Νόμος του 2011».
Γίνεται τροποποίηση του ορισμού «αρδευτικό τμήμα» ως ακολούθως:
Σημαίνει αρδευτικό τμήμα που συστάθηκε από τους γαιοκτήμονες σε χωριό ή ενορία χωριού ή ομάδα χωριών βάσει των διατάξεων του Νόμου αυτού, που λειτουργεί εντός τέτοιου χωριού ή ενορίας ή ομάδας χωριού το οποίο είναι οργανισμός κοινής ωφέλειας, με εξουσία να αποκτά, κατέχει και διαθέτει ιδιοκτησία, να συνάπτει συμβόλαιο και να ενάγει και ενάγεται μέσω του Ταμία της αντίστοιχης Αρδευτικής Επιτροπείας».

Δεν υπάρχουν σχόλια: