Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2011

Επιστολή στον Γιαννάκη Ομήρου


23 Σεπτεμβρίου 2011

890/ΧΛ/ΓΠ/11
Προς:
κ. Γιαννάκη Ομήρου
Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων

Αγαπητέ πρόεδρε,

Θέμα: Εφαρμογή του νόμου που προνοεί την ελεύθερη πρόσβαση του κοινού σε πληροφορίες που σχετίζονται με θέματα περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με το νόμο «Ο περί της Πρόσβασης του Κοινού σε Πληροφορίες που είναι Σχετικές με το Περιβάλλον» [Ν.119/(Ι)/2004], και συγκεκριμένα το άρθρο 3 αυτού, οι δημόσιες αρχές υποχρεούνται να παρέχουν πληροφορίες που είναι σχετικές με το περιβάλλον που κατέχονται από τις ίδιες (ή για λογαριασμό τους), σε σχετικές με τον οποιοδήποτε αιτητή υποθέσεις και χωρίς αυτός να οφείλει να επικαλεσθεί ή να αποδείξει έννομο συμφέρον.

Σύμφωνα με το άρθρο 6 του νόμου, κάθε δημόσια αρχή οφείλει να παρέχει διευκολύνσεις στον αιτητή, καθορίζοντας μεταξύ άλλων «υπεύθυνους ενημέρωσης», καθιερώνοντας και διατηρώντας χώρους για την εξέταση των απαιτούμενων πληροφοριών. Επίσης κάθε δημόσια αρχή είναι υποχρεωμένη να τηρεί μητρώα ή καταλόγους πληροφοριών σχετικών με το περιβάλλον που κατέχει, με σαφείς αναφορές για το πού μπορούν να βρεθούν οι πληροφορίες αυτές.

Παρακαλώ όπως με ενημερώσετε κατά πόσο η Βουλή των Αντιπροσώπων:
1.    Έχει ορίσει υπεύθυνους ενημέρωσης του κοινού για περιβαλλοντικά θέματα,
2.  Εάν έχουν καθοριστεί χώροι  για την εξέταση των απαιτούμενων πληροφοριών καθώς επίσης και
3.    Εάν τηρεί μητρώα και καταλόγους πληροφοριών σχετικά με το περιβάλλον.

Αναμένω τη θετική σας ανταπόκριση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: